O nás

REALITNÁ KANCELÁRIA PARTNERS REAL S.R.O.

Realitná kancelária PARTNERS REAL, založená v roku 2010, predstavuje ideálne riešenie pri hľadaní Vašej novej nehnuteľnosti. Kúpa, predaj či prenájom nehnuteľností v Košickom a Prešovskom kraji s realitnou kanceláriou PARTNERS REAL je garanciou vysoko profesionálnych a kvalitných služieb.


Cieľom realitnej kancelárie PARTNERS REAL je poskytnúť klientovi prvotriedny servis. Práve starostlivosť o klienta je pre našu spoločnosť prioritou. Naši spokojní klienti vedia, že naša práca nekončí sprostredkovaním obchodu s bytom, domom, pozemkom či inými nehnuteľnosťami. Radi Vám poskytneme komplexné poradenstvo, pomôžeme pri komunikácii tak so znalcom ako aj s bankou, s katastrálnym úradom, pri prepise energií či pri komunikácii so správcom nehnuteľnosti. V prípade potreby poskytneme overené kontakty na spoločnosti poskytujúce rekonštrukčné práce, alebo Vám radi nájdeme ideálneho nájomníka a sprostredkujeme rýchly prenájom Vašej nehnuteľnosti.


Kúpa či predaj nehnuteľnosti nie je bežným každodenným obchodom a spája sa s rôznmi okolnosťami či životnými etapami. Právna istota, kvalitná nehnuteľnosť a rozhodnutie v pravý čas s profesionálnou podporou, to všetko sú predpoklady k uzavretiu skutočne dobrého obchodu. Práve preto by ste svoje rozhodnutie mali opierať o rady našich skúsených maklérov ktorí svoju prácu robia zodpovedne a s nadšením. Tím našich vysoko odborných finančných analytikov Vás komfortne prevedie celým hypotekárnym procesom, poradí a pomôže pri výbere rizikového poistenia, poistenia nehnuteľnosti ako aj rôznych úverových produktov, ktoré Vám ušetria množstvo Vášho času a v neposlednom rade aj Vašich prostriedkov.


Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a tešíme sa na úspešnú spoluprácu.


Realitná kancelária PARTNERS REAL - Váš partner v realitách.

Náš tím maklérov

Ing. Ladislav Uzík

CEO & Director

Ing. Ladislav Uzík

0948 757 959

info@partnersreal.sk

Zobraziť profil
Vladimír Gaži

Senior Maklér

Vladimír Gaži

0948 757 353

gazi@partnersreal.sk

Zobraziť profil
Ing. Marek Vološinyi

Junior Maklér

Ing. Marek Vološinyi

0948 757 313

volosinyi@partnersreal.sk

Zobraziť profil
Ľubomíra Uzíková

Podpora Predaja

Ľubomíra Uzíková

0908 561 025

uzikova@partnersreal.sk

Cenník služieb

Výška provízie:

 • Cena nehnuteľnosti do 30 000 Eur - min. 1500 Eur
 • Cena nehnuteľnosti do 60 000 Eur - výška provízie od 4 %, min. 2 000 Eur
 • Cena nehnuteľnosti do 80 000 Eur - výška provízie od 4 %, min. 2500 Eur
 • Cena nehnuteľnosti do 120 000 Eur - výška provízie od 3 %, min. 3000 Eur
 • Cena nehnuteľnosti do 150 000 Eur – výška provízie od 3 %, min 3500 Eur
 • Cena nehnuteľnosti do 300 000 Eur - výška provízie od 3 %, min 5000 Eur
 • Cena nehnuteľnosti od 300 000 Eur a viac - výška provízie od 3 %
 • Cena pri vzdialenosti viac ako 30km od Košíc - výška provízie od 6 %
 • Prenájom nehnuteľností - 1 x násobok mesačného nájmu


Zástupca Kupujúceho Vás profesionálne prevedie procesom kúpy, dôkladne preverí nehnuteľnosť a profesionálne vyjednáva kúpnu cenu

Výška provízie: min. 1000 Eur alebo podľa výšky kúpnej ceny


Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti, pre účely dedičského konania, prehľadu o cene nehnuteľnosti alebo Vašej individuálnej potreby:

 • Byt – 50 eur
 • Rodinný dom – 80 eur
 • Pozemok - 50 eur

Etický kódex PARTNERS REAL S.R.O

I. Predmet etického kódexu

Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

II. Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých maklérov realitnej kancelárie PARTNERS REAL s.r.o.

III. Základné vlastnosti realitného makléra

 • Maklér vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.
 • Maklér sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.
 • Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a predpisy vydané Slovenskou realitnou akadémiou.
 • Maklér je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.
 • Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov nad svojimi záujmami.

IV. Komunikácia s klientom

 • Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy.
 • Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 • Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.
 • Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.
 • Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

V. Komunikácia s inými maklérmi

Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.
Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

VI. Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

Maklér je povinný:

 • informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
 • priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,
 • bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
 • v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta, starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
 • chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 • Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
 • V prípade, ak maklér prijíma preddavok na svoju odplatu, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.
 • V prípade, ak maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za sprostredkovateľské služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň je povinný o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. osobe, ktorej sú peňažné prostriedky určené.
 • Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať .

VII. Záverečné ustanovenia

Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.
Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si PARTNERS REAL s.r.o. vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie.
Tento kódex bol prijatý Valným zhromaždením realitnej kancelárie PARTNERS REAL s.r.o. dňa 01.03.2010.